ಶಾಕಿಂಗ್ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ 28ರ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಬಿಡಿ

Watch This Video on Youtube:- https://youtube