ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಟಿಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೂರು ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ