ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಹೊಳಗೆ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇರುವವರು ಈ ವಿಡಿಯೊಂ ನೋಡಿ

 

ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಹೊಳಗೆ ನೀರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇರುವವರು ಈ ವಿಡಿಯೊಂ ನೋಡ 467 ಮತ್ತು 562 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನೀರಿನ ದಿಂಡು ಬರುತ್ತವೆ  ಇಷ್ಟ ಅದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ…