ನಾಳೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅರಳಿ ಮರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡೇ ದುಡ್ಡು