ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನಡೆಯಲಿದೆ ಹುಡುಗಿ ಯಾರು? ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Watch this Video on youtube :- https://youtu.be/xR9Igk5uVZs