ನಟ ಮತ್ತು ನಟಿಯರಿಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತ