ದೇವರಿಗೆ ಹೊತ್ತ ಹರಕೆಯನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?