ಈ ಐದು ತರಕಾರಿಗಳು ತಿನ್ನುವುದಿಂದ ನೀವು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ