ಈ ಪೂಜಾ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ