ಇವತ್ತು ಗಣೇಶನ ಚತುರ್ಥಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಇವತ್ತು ಗಣೇಶನ ಚತುರ್ಥಿ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿ, ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು? ಈಗಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ :-